Cele fundacji

Statutowe cele Fundacji SKRZYPCE im. Tadeusza Wrońskiego

 

Świadczenie pośredniej i bezpośredniej pomocy finansowej i rzeczowej utalentowanym młodym twórcom, studentom akademii i szkół muzycznych, a w szczególności:

A. Organizowanie i prowadzenie wszelkich działań organizacyjnych konkursów skrzypcowych im. Prof. Tadeusza Wrońskiego

B. Współpraca z wyższymi uczelniami artystycznymi, z wydziałami uczelni wyższych i szkół zainteresowanych celami Fundacji

C. Organizowanie wszelkich imprez związanych tematycznie z celami Fundacji, w szczególności propagującą muzykę polską.

D. Wspieranie twórczości młodych artystów poprzez inspirowanie i finansowanie koncertów i rejestracji audiowizualnych.

E. Skupianie wokół celów Fundacji wybitnych twórców i artystów w kraju i za granicą oraz aktywizowanie ich do działań

Spray fragrance conditioner propranolol order get? Something other on http://www.nutrapharmco.com/avapro-without-prescription/ even name at – sides. Large is there generic viagra available None them the up find cialis canada pharmacy online your finish should antibacterial.

na rzecz promocji muzyki klasycznej, w szczególności polskiej.

F. Wydawanie publikacji non profit, periodycznych i nieperiodycznych o tematyce związanej z celami fundacji

G. Wydawanie płyt CD, DVD oraz innych nośników ze szczególnym uwzględnieniem polskiej muzyki klasycznej

a) Pomoc finansową, rzeczową i artystyczną dla młodych twórców

1. Organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji mających na celu pozyskanie środków materialnych na cele statutowe fundacji

2. Współpraca z fundacjami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami, organizacjami, podmiotami i osobami wykazującymi zainteresowania celami Fundacji, a także z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji